Általános Szerződési Feltételek

a Konex Kft. által működtetett konextrade.hu weboldal használatához.

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Konex Kft. (székhelye: 1025. Budapest Görgényi út 10/a.) által üzemeltetett https://konextrade.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő információkérés feltételeit és szabályait határozza meg.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, kereskedelmi ügyletre, amely a Weboldalon történik. A Weboldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi ügyletekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezési irányadóak.

A Weboldal történő árajánlatkéréssel nem jön létre szerződés. Az árajánlat elfogadása esetén cégszerű megrendelést készítünk, amely magyar nyelven, írásban készül; a Konex Kft. azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig utólag hozzáférhető módon megőrzi. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ÁSZF-et bármikor, indokolás nélkül módosítsuk. A mindenkor hatályos ÁSZF a Webodlalon érhető el.

1. A szolgáltató adatai, elérhetősége

Konex Kft.
1025. Budapest Görgényi út 10/a.
Cégjegzékszám: 01-09-285978
office@konextrade.hu

2. Árajánlatkérés a Weboldalon

A Weboldalon vendégként lehetőség van árajánlatot kérni az általunk forgalmazott termékekre, mely alapján a Konex Kft. cégszerű árajánlatot készít az érdeklődőnek. Az árajánlatkérés nem jár vásárlási kötelezettséggel.

2.1. A Weboldal tartalma

Nagy körültekintéssel helyezünk el tartalmakat a Weboldalon, de a Weboldal tartalmáért, az azon feltüntetett információk pontosságáért, teljeskörűségért a Konex Kft. nem vállal felelősséget.

A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállalunk felelősséget.

2.2. Ajánlatkérés nem regisztrált ügyfélként

Ajánlatkérés alkalmával az érdeklődő köteles valós, pontos adatainak megadására. Az érdeklődő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból származó késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem vállalunk.

2.3 Vételár

A Weboldalon forgalmazott termékeknél nincs feltüntetett vételár és kiszállítási díj sem.

A Weboldalon szerelő termékek leírásai nem minősülnek ajánlattételnek a Konex Kft. részéről. Amennyiben a termékek leírásában egyértelműen hibás adatot talál, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk ezen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségeink valamelyikét, annak érdekében, hogy a későbbi félreértések és viták elkerülhetők legyenek.

Az érdeklődés tárgyát képező termékek vételárát az Ön részére egyedileg készített árajánlatban küldjük el. Szállítási, fizetési és garanciális információkat az egyedileg készített árajánlat tartalmaz.

2.4. Árajánlatkérés feldolgozása

A Weboldalon történő ajánlatkéréssel meg kell adnia az azonosítási adatait, telefonszámát, szállítási és számlázási adatait, majd a „Küldés” gomb megnyomásával véglegesítheti árajánlatkérést.
Az árajánlatkérésről a megrendelést követő legkésőbb 48 órán belül tájékoztató e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben nem kapna tőlünk tájékoztató e-mailt, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjük, abban az esetben, amennyiben a tájékoztató e-mailben hibát vélne felfedezni, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az árajánlatkérés elküldésével Önt fizetési kötelezettség nem terheli.

Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Weboldalon feltüntetett termékek mindenkor rendelkezésre állnak.

3. Elállás

Az árajánlatkérés elküldésével Önt fizetési és megrendelési kötelezettség nem terheli. Az árajánlat elfogadását követően egyéb úton készülő megrendelésben az elállási jog részletezésre kerül.

4. Panaszkezelés

Árajánlatkérésével és szolgáltatásunkkal kapcsolatos reklamációit, észrevételeit kérjük küldje el ezen ÁSZF-ben megjelölt levelezési- és e-mail címünkre. Telefonon nem áll módunkban panaszokat fogadni.

A panaszt kivizsgáljuk és 30 napon belül megválaszoljuk. A panaszt és az arra adott választ 5 évig megőrizzük.

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A mi székhelyünk szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., e- mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu telefonszáma: +36 1 488 2131).

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül és fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Lehetősége van továbbá Önnek bírósághoz fordulni és jogait peres eljárás keretében érvényesíteni.

Budapest, 2021. január 11.